Privacyverklaring (Mod._Privacy_01_2018)

Riello S.p.A., dat deel uitmaakt van UTC Climate, Controls & Security, stelt samen met zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Riello”), alles in het werk om de privacy van de bezoekers van zijn website (“Website”) en de gebruikers van zijn mobiele applicaties (“Apps”) te beschermen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die anders dan via de website en apps worden verzameld en verwerkt. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken (dit wordt hieronder beschreven). 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die zijn verzameld via de Riello-website, via mobiele applicaties en/of op een andere manier dan via deze website en apps, tenzij er een afzonderlijke privacyverklaring is voor een bepaalde website, voor een bepaalde mobiele applicatie of voor andere doeleinden.  Deze privacyverklaring is alleen van toepassing en van kracht in die gevallen waarin de toepasselijke privacywetgeving de verplichting oplegt om deze te verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Riello? Hoe worden deze gegevens verzameld?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd.  Riello kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken om de door u aangevraagde diensten, producten of informatie te kunnen leveren of verstrekken. 

De manier waarop wij uw gegevens verzamelen is transparant en u krijgt de mogelijkheid om te beslissen of u deze gegevens al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, bestaat de mogelijkheid dat Riello niet in staat is om uw transactie te voltooien of om de door u aangevraagde informatie, diensten of producten te leveren of verstrekken. Riello kan van u de volgende gegevens, inclusief persoonsgegevens, verzamelen als u een formulier of aanvraag indient, of een product bij Riello registreert:  naam, adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer. Riello kan u ook vragen gegevens te verstrekken over het product dat u registreert of over de persoon/het bedrijf dat het product heeft geïnstalleerd of het onderhoud aan dit product uitvoert.

Riello kan ook door middel van uw gebruik van onze websites of apps gegevens verzamelen, waaronder apparaat-id's, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Raadpleeg voor nadere informatie "Hoe gebruikt Riello cookies of andere traceertechnologieën?"

Het kan voorkomen dat wij voor een specifiek formulier, een specifieke functie of andere diensten die u gebruikt of aanvraagt, nadere gegevens moeten verzamelen. De inhoud van dergelijke gegevens is afhankelijk van de wijze van verzamelen en het specifieke doel waarvoor de gegevens worden verzameld:

Voor het personeel van leveranciers, verkopers en zakelijke klanten

-   Naam, inclusief voornaam, achternaam, tussenvoegsel en eventuele achtervoegsels (zoals Junior of Senior)

-   Identificatiegegevens, zoals een (geheel of gedeeltelijk) identificatienummer, een door de overheid uitgegeven rijbewijs, paspoort of ander document - verzameld indien en voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving

-   Contactgegevens in geval van nood

-   Contactgegevens werk, inclusief telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, semafoonnummer, postadres en werklocatie

-   Werkervaring, opleiding en beroepsverleden, kwalificatieniveaus, licenties, certificeringen, lidmaatschappen bij en deelname aan handelsverenigingen of professionele organisaties, of toestemming om een bepaalde taak uit te voeren

-   Kwalificaties die een leverancier nodig heeft, zoals informatie over belangenconflicten

-    Functiegegevens van een persoon, inclusief functiebenaming, afdeling en functie-inhoud

-   Gegevens over de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en land van oprichting

-   Naam van de leidinggevende en van de assistent

-   Opleidingsgegevens

-   Bezoekersgegevens, inclusief tijd, datum en locatie van de bezoeken, informatie over een voertuig voor parkeerdoeleinden en gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van bezoekerslogboeken en bezoekersscreening

-   Gegevens over milieu, gezondheid en veiligheid

-   Overeenkomsten, programma's en activiteiten waaraan de persoon deelneemt

-   Betalingsgerelateerde gegevens, inclusief identificatie- en bankrekeningnummers

-   Taal- en communicatievoorkeur(-en)

-   Gegevens die zijn verzameld door middel van een vrijwillige enquête of promotieactie of door het gebruik van een product, zoals bijvoorbeeld een beveiligingssysteem

-   Een opsomming van geschenken met een nominale waarde die mogelijk zijn verstrekt of ontvangen

Voor bezoekers van Riello-systemen en -voorzieningen en voor personen die geautoriseerd zijn om Riello-systemen te gebruiken

-   Naam, inclusief voornaam, achternaam, tussenvoegsel en eventuele achtervoegsels (zoals Junior of Senior)

-   Identificatiegegevens, zoals een (geheel of gedeeltelijk) identificatienummer, een door de overheid uitgegeven rijbewijs, paspoort of ander document - verzameld indien en voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving

-   Contactgegevens in geval van nood

-   Contactgegevens werk, inclusief telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, semafoonnummer, postadres en werklocatie

-    Functiegegevens van een persoon, inclusief functiebenaming, afdeling en functie-inhoud

-   Gegevens over de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en land van oprichting

-   Naam van de leidinggevende en van de assistent

-   Riello- en UTC-netwerkcommunicatielogboeken voor het gebruik van bedrijfstelefoons, computers, elektronische communicatie (zoals e-mail) en andere informatie- en communicatietechnologie

-   Toegang tot de computer en tot de voorzieningen en authenticatiegegevens

-   Bezoekersgegevens, inclusief tijd, datum en locatie van de bezoeken, informatie over een voertuig voor parkeerdoeleinden en gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van bezoekerslogboeken en bezoekersscreening

-   Gegevens over milieu, gezondheid en veiligheid

Voor consumenten (klanten en eindgebruikers) van bepaalde Riello-producten

-   Naam, inclusief voornaam, achternaam, tussenvoegsel en eventuele achtervoegsels (zoals Junior of Senior)

-   Woonadres en telefoonnummers, inclusief mobiel nummer

-   Betalingsgerelateerde gegevens, inclusief identificatie- en bankrekeningnummers

-   Taal- en communicatievoorkeur(-en)

-   Gegevens die zijn verzameld door middel van een vrijwillige enquête of promotieactie of door het gebruik van een product, zoals bijvoorbeeld een beveiligingssysteem

-   Garantiegerelateerde gegevens, zoals het type vanhet gekochte product en gegevens met betrekking tot het onderhoud van een product

Waarom verzamelt Riello uw persoonsgegevens?

Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is het aanbieden van op maat gemaakte diensten en inhoud die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses.  Uw gegevens kunnen door Riello worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen, om u als gebruiker te authenticeren, om u toegang te verlenen tot bepaalde delen van onze website, van onze apps of van onze social media sites of om het u mogelijk te maken om te solliciteren bij Riello. 

Persoonsgegevens die op een website of app zijn verzameld kunnen worden gebruikt voor:

 • het verstrekken van gevraagde informatie, items of diensten;
 • het adverteren van producten, diensten, promotieacties en evenementen die betrekking hebben op Riello;
 • het verbeteren van onze producten, diensten, enquêtes, websites en apps;
 • het analyseren van uw online gedrag op onze website en apps;
 • het verlenen van beleggingsdiensten;
 • het evalueren van uw interesse in Riello en/of het solliciteren bij Riello, als u op zoek bent naar een baan;
 • het verkrijgen van uw locatiegegevens om de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
 • het beschermen tegen fraude of het onderzoeken van verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • het uitvoeren van een door de wet vereiste screening aan de hand van sanctielijsten en antiterrorismelijsten;
 • het reageren op wettige verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties;
 • het ontwikkelen van nieuwe aanbiedingen, het verbeteren van de kwaliteit van onze producten, het verbeteren en personaliseren van gebruikerservaringen en het beter afstemmen van de toekomstige inhoud op uw interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie, of
 • voor het uitvoeren van onderzoeken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd.

Persoonsgegevens van personeel van leveranciers, verkopers en zakelijke klanten kunnen worden gebruikt voor:

 • het onderhouden van ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), workflowsystemen en andere IT-systemen (informatietechnologie), met inbegrip van workflowsystemen voor het documenteren van de participatie van Riello aan professionele organisaties en het verstrekken of ontvangen van relatiegeschenken en gastvrijheid
 • een vendor due diligence
 • het beheren van fysieke beveiliging en informatiebeveiliging, met inbegrip van

- toegangscontrole en beveiliging voor computers en andere systemen

- toegang tot internet, intranet, e-mail, social media en andere elektronische systemen

- het scannen en analyseren van virussen, indringers en insider threats

- toegang tot voorzieningen en veiligheid

 • rampenparaatheid
 • het reageren op situaties met een gezondheids- of veiligheidsrisico, met inbegrip van noodgevallen
 • het maken van een back-up van de gegevens en deze herstellen
 • het toezien op locatietracering, duur en andere telematica van bepaalde Riello-middelen voor het beheer van geleverde diensten, beveiliging, veiligheid en doeltreffendheid
 • het uitvoeren van controles op het naleven van import-, export- en andere handelsvoorschriften, met inbegrip van autorisatie voor applicaties en beheer, hetgeen toegang verschaft tot gecontroleerde technologie en/of goederen, en het uitvoeren van sanctie- en embargoscreenings
 • het beheren van marketing, contracten, joint ventures en andere bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwerken van facturen en betalingen, projectbeheer, klantonderzoeken en promotieacties
 • het ontwerpen, verkopen, produceren en verbeteren van producten
 • het verlenen van klantenservice en ondersteuning
 • het opleiden en certificeren van het personeel van klanten, leveranciers en verkopers
 • het uitvoeren van leveranciers- en verkopersbeoordelingen en due diligence, ook bij risicobeoordelingen
 • het ontwikkelen en beheren van budgetplanning, financiële planning en de rapportage
 • het reageren op vragen of problemen die zijn ingediend bij het Ombudsmanprogramma
 • het uitvoeren van audits en nalevingsbeoordelingen om te controleren of het toepasselijke beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving worden nageleefd
 • het uitvoeren van interne en externe onderzoeken, met inbegrip van beoordelingen op juridisch gebied, op het gebied van wereldwijde ethiek en naleving en internationale handelsconformiteit en alle daaruit voortvloeiende openbaarmakingen aan overheidsinstanties
 • het evalueren en rapporteren van belangenconflicten
 • het aanpakken van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties, inclusief letsel- en schadevorderingen
 • het vervolgen en verdedigen van claims in geschillen- en arbitrageprocedures, administratieve procedures of regelgevingsprocedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten met betrekking tot pre-geschillen, het verzamelen van bewijzen, opsporing, rechtszaken en e-discovery
 • het reageren op verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten en andere overheidsinstelingen
 • het beschermen van intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooiaanvragen
 • bedrijfsplanning, met inberip van het plannen of uitvoeren van fusies, overnames en afstotingen
 • zoals is vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving

Persoonsgegevens van bezoekers van Riello-systemen en -voorzieningen en van personen die geautoriseerd zijn om Riello-systemen te gebruiken kunnen worden gebruikt voor:

 • het reageren op situaties met een gezondheids- of veiligheidsrisico, met inbegrip van noodgevallen
 • het beheren van communicatie en mededelingen
 • het onderhouden van ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), workflowsystemen en andere IT-systemen (informatietechnologie)
 • het beheren van fysieke beveiliging en informatiebeveiliging, met inbegrip van

- toegangscontrole en beveiliging voor computers en andere systemen

- toegang tot internet, intranet, e-mail, social media en andere elektronische systemen

- het scannen en analyseren van virussen, indringers en insider threats

- toegang tot voorzieningen en veiligheid

- rampenparaatheid

 • het maken van een back-up van de gegevens en deze herstellen
 • het toezien op locatietracering, duur en andere telematica van bepaalde Riello-middelen voor het beheer van geleverde diensten, beveiliging, veiligheid en doeltreffendheid
 • het uitvoeren van controles op het naleven van import-, export- en andere handelsvoorschriften, met inbegrip van autorisatie voor applicaties en beheer, hetgeen toegang verschaft tot gecontroleerde technologie en/of goederen, en het uitvoeren van sanctie- en embargoscreenings
 • het beheren van marketing, contracten, joint ventures en andere bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwerken van facturen en betalingen, projectbeheer, klantonderzoeken en promotieacties
 • het opleiden en certificeren van het personeel van klanten, leveranciers en verkopers
 • het uitvoeren van leveranciers- en verkopersbeoordelingen en due diligence, ook bij risicobeoordelingen
 • het ontwikkelen en beheren van budgetplanning, financiële planning en de rapportage
 • het reageren op vragen of problemen die zijn ingediend bij het Ombudsmanprogramma
 • het uitvoeren van audits en nalevingsbeoordelingen om te controleren of het toepasselijke beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving worden nageleefd
 • het uitvoeren van interne en externe onderzoeken, met inbegrip van beoordelingen op juridisch gebied, op het gebied van wereldwijde ethiek en naleving en internationale handelsconformiteit en alle daaruit voortvloeiende openbaarmakingen aan overheidsinstanties
 • het evalueren en rapporteren van belangenconflicten
 • het aanpakken van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties, inclusief letsel- en schadevorderingen
 • het vervolgen en verdedigen van claims in geschillen- en arbitrageprocedures, administratieve procedures of regelgevingsprocedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten met betrekking tot pre-geschillen, het verzamelen van bewijzen, opsporing, rechtszaken en e-discovery
 • het reageren op verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten en andere overheidsinstelingen
 • bedrijfsplanning, met inberip van het plannen of uitvoeren van fusies, overnames en afstotingen
 • zoals is vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving

Persoonsgegevens van consumenten (klanten en eindgebruikers) van bepaalde Riello-producten kan worden gebruikt voor:

 • het reageren op situaties met een gezondheids- of veiligheidsrisico, met inbegrip van noodgevallen
 • het beheren van communicatie en mededelingen
 • het maken van een back-up van de gegevens en deze herstellen
 • het uitvoeren van controles op het naleven van import-, export- en andere handelsvoorschriften, met inbegrip van autorisatie voor applicaties en beheer, hetgeen toegang verschaft tot gecontroleerde technologie en/of goederen, en het uitvoeren van sanctie- en embargoscreenings
 • het beheren van marketing, contracten, joint ventures en andere bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwerken van facturen en betalingen, projectbeheer, klantonderzoeken en promotieacties
 • het ontwerpen, verkopen, produceren en verbeteren van producten
 • het verlenen van garantie, klantenservice en ondersteuning
 • het reageren op vragen of problemen die zijn ingediend bij Ombudsmanprogramma van UTC
 • het uitvoeren van interne en externe onderzoeken, met inbegrip van beoordelingen op juridisch gebied, op het gebied van wereldwijde ethiek en naleving en internationale handelsconformiteit en alle daaruit voortvloeiende openbaarmakingen aan overheidsinstanties
 • het evalueren en rapporteren van belangenconflicten
 • het aanpakken van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties, inclusief letsel- en schadevorderingen
 • het vervolgen en verdedigen van claims in geschillen- en arbitrageprocedures, administratieve procedures of regelgevingsprocedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten met betrekking tot pre-geschillen, het verzamelen van bewijzen, opsporing, rechtszaken en e-discovery
 • het reageren op verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten en andere overheidsinstelingen
 • bedrijfsplanning, met inberip van het plannen of uitvoeren van fusies, overnames en afstotingen
 • zoals is vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving

Behalve voor gebruik ter ondersteuning van een contract met u of om een ​​wettelijke verplichting na te komen, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor de hierboven beschreven legitieme zakelijke belangen.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

Omdat Riello, het moederbedrijf en United Technologies Corporation ("UTC") wereldwijde bedrijven zijn met vestigingen in veel verschillende landen, kunnen wij uw gegevens binnen de Riello- en UTC-bedrijvengroep overdragen van de ene juridische entiteit naar de andere of van het ene land naar het andere, teneinde bovengenoemde doeleinden te bereiken.  Deze landen omvatten op zijn minst de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, Canada en andere landen, waaronder enkele in Azië. Wij zullen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten overdragen en alleen voor zover noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden.  Binnen de UTC- en Riello-bedrijvengroep worden gegevens overgedragen volgens deBinding Corporate Rules.

Riello steunt op beschikbare juridische mechanismen om de wettelijke overdracht van persoonsgegevens over de grenzen heen mogelijk te maken. Voor wat betreft het feit dat Riello steunt op de standaard contractuele clausules (ook wel de modelclausules genoemd) of Binding Corporate Rules om het overdragen goed te keuren, zal Riello aan deze vereisten voldoen, ook als er een conflict kan bestaan tussen die vereisten en deze privacyverklaring.

Gebruikt Riello uw persoonsgegevens om u promotieberichten te sturen op basis van uw voorkeur en gedrag?

Riello kan de persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promotieacties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die gebaseerd zijn op uw voorkeur en surfgedrag en voor u van belang kunnen zijn. Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, gebruik dan de functie "uitschrijven" in de website of app of laat het ons weten door een e-mail te sturen naar  privacy.compliance@riello.com . Ook zorgt Riello ervoor dat alle marketing- en promotionele communicatie, die via elektronische middelen of via andere communicatiemethodes worden verzonden, een eenvoudige methode zal bieden om u af te melden of uit te schrijven. Als u zich afmeldt voor promotionele communicatie is het mogelijk dat u berichten over onze account of over transacties met ons ontvangen.

Deelt Riello de verzamelde gegevens?

Riello kan uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden delen met onze gelieerde bedrijven, waaronder de bedrijven in de UTC-bedrijvengroep en/of de bedrijven waarin Riello door middel van direct of indirect eigendom zeggenschap heeft.

RIELLO zal uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven dan de hierboven genoemde verkopen, of anderszins overdragen of delen, behalve:

 • aan serviceproviders, dealers, distributeurs, agenten of aannemers die diensten verlenen namens RIELLO.  RIELLO zal uw persoonsgegevens alleen delen met derden die door RIELLO contractueel zijn beperkt in het gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens, behalve indien noodzakelijk om diensten namens ons te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals in reactie op een legitiem wettelijk verzoek van bijvoorbeeld rechtshandhavingsautoriteiten, rechtbanken of andere overheidsinstanties of -autoriteiten;
 • voor het onderzoeken van verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of
 • ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa (ook door faillissement).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden bijgehouden en verwerkt door onze serviceproviders in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, Canada, Azië en in andere rechtsgebieden.

Hoe beveiligt Riello uw persoonsgegevens?

RIELLO stelt alles in het werk om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen. RIELLO heeft afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen.  Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen we echter niet garanderen dat uw verzending naar ons veilig is. 

Hoe kunt u de gegevens die RIELLO van u heeft corrigeren, wijzigen of verwijderen

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. RIELLO zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie tijdig bij te werken en/of te verwijderen.  Om de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal RIELLO de identiteit van de gebruiker verifiëren alvorens de gevraagde wijziging aan te brengen.  Stuur een e-mail naar privacy.compliance@riello.com om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te wijzigen of te verwijderen, om problemen met de website/apps te melden en om vragen te stellen of problemen aan te kaarten . Bij sommige van onze websites, apps en sociale media-accounts kunt u direct op de site correcties aanbrengen, zonder dat u contact op hoeft te nemen met RIELLO. 

Ook al helpen wij u bij het beschermen van uw persoonsgegevens, blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoorden en andere toegangsreferenties te beschermen, zodat deze niet door anderen kunnen worden gebruikt. 

Wat moet u begrijpen over links van derden die op deze website kunnen voorkomen?

In sommige gevallen kan RIELLO links naar niet door RIELLO beheerde websites aanbieden, die RIELLO redelijkerwijs zal proberen om als zodanig te identificeren.  RIELLO oefent geen controle uit op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites worden gebruikt.  Daarnaast is deze privacyverklaring niet van toepassing op gegevens die door derden over u is verzameld.

Hoe gebruikt RIELLO cookies of andere traceertechnologieën?

Cookies

RIELLO kan gebruik maken van cookies gebruiken op de website.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar de computers van gebruikers en daar worden opgeslagen. We gebruiken cookies zodat de website terugkerende gebruikers kan herkennen, de toegang voor gebruikers tot de website kan worden vergemakkelijkt en zodat de website samengestelde gegevens kan verzamelen waarmee de inhoud kan worden verbeterd.  Cookies kunnen de computers of de bestanden van gebruikers niet beschadigen.  Als u niet wilt dat de cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere RIELLO-website, moet u de instellingen in uw browser aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of soortgelijke technologie kan er echter voor zorgen dat u geen toegang krijgt tot sommige delen van onze inhoud of geen gebruik kunt maken van sommige functies van de website. RIELLO kan ook cookies en soortgelijke technologieën die een van onze bedrijfs- of advertentiepartners geplaatst hebben gebruiken om te achterhalen via welke advertenties gebruikers onze website bezoeken. 

Bovendien houdt RIELLO de gebruikerspatronen op zijn websites in de gaten, waarbij wordt gekeken naar de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en het tijdstip van toegang en de bekeken pagina's. Onze webservers verzamelen de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers. Deze gegevens worden verzameld om het aantal bezoekers van onze website te meten en om te bepalen welke delen van de website de gebruikers nuttig vinden, gebaseerd op de hoeveelheid verkeer naar bepaalde gebieden. RIELLO gebruikt deze gegevens om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om de toekomstige inhoud beter af te stemmen op de interesses van de gebruikers.

Webbaken

Deze website kan ook webbakens gebruiken.  Een webbaken is meestal een pixel op een website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht, zodat gerichte advertenties kunnen woden aangeboden.  Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies, wat betekent dat als u de cookies van uw browser uitschakelt de webbakens uw activiteiten niet kunnen traceren.  Het webbaken telt nog steeds als een websitebezoek, maar uw unieke gegevens worden niet geregistreerd.

Gegevens die worden verzameld door webbakens kunnen IP-adresgegevens bevatten (zie hieronder). Webbakengegevens worden ook gebruikt voor:

 • advertentie- en e-mailaudits en rapportering;
 • personalisering;
 • rapportering van siteverkeer en
 • bezoekerstellingen.

IP adressen

Een IP-adres (Internet Protocol) is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer telkens wanneer u zich bij het internet aanmeldt te identificeren.

RIELLO kan IP-adressen verzamelen en bijhouden om onder andere:

 • de veiligheid en beveiliging van de website te behouden;
 • toegang door bepaalde gebruikers tot onze websites te beperken;
 • technische problemen op te lossen, en
 • beter te begrijpen hoe RIELLO-websites worden gebruikt.

Logbestanden

RIELLO (of derden namens RIELLO) kunnen gegevens verzamelen in de vorm van logbestanden die website-activiteiten en statistieken over de gewoonten van internetgebruikers registreren.

Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt.  Door logbestanden te gebruiken, kan RIELLO zijn websites en applicaties voortdurend verbeteren en aanpassen.

Deze geregistreerde gegevens helpen ons bij het verzamelen van onder andere:

 • interne marketingstudies en demografische studies;
 • het browsertype en het besturingssysteem van een gebruiker;
 • gegevens over een gebruikerssessie (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze website is bezocht, welke pagina's en hoe lang deze pagina's op onze website werden bekeken) en
 • andere vergelijkbare navigatie- of klikstreamgegevens.

Gegevens van sociale netwerken

Gegevens van sociale netwerken zijn alle gegevens waarvoor u toestemming geeft aan een extern sociaal netwerk om deze te delen met externe applicatie-ontwikkelaars zoals RIELLO.  Gegevens van sociale netwerken bevatten alle gegevens die deel uitmaken van uw profiel op een extern sociaal netwerk.  Voorbeelden van een dergelijk sociaal netwerk zijn Twitter, Facebook en Google +.

Om te ontdekken hoe uw gegevens van een sociaal netwerk door ons (of door andere externe applicatieontwikkelaars) kunnen worden verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het betreffende sociale netwerk.  U stemt er bovendien mee in dat wij uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden mogen koppelen aan een sociaal netwerk.

RIELLO kan geen garanties geven over de veiligheid van gegevens die u deelt met derden, imet inbegrip van gegevens die u deelt met sociale mediasites.

Klik op here voor meer informatie over cookies en andere traceertechnologieën.

Hoe kan RIELLO locatiegegevens gebruiken?

RIELLO en UTC zijn wereldwijde leveranciers van verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en koelsystemen.  Onze systemen en diensten voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling bevorderen geïntegreerde, hoogwaardige gebouwen die veiliger, slimmer en duurzamer zijn.  Daarom volgen hier enkele voorbeelden van wanneer locatiegegevens kunnen worden opgevraagd om een ​​aantal van de diensten te verlenen die RIELLO te bieden heeft:

 • om de productmogelijkheden te verbeteren
 • om te bepalen welke servicemonteur het dichtst in de buurt is bij een serviceaanvraag. 

In al deze gevallen zal ​​RIELLO u toestemming vragen om uw locatiegegevens te verzamelen, zodat de verzameling van deze gegevens voor u transparant is. U krijgt de mogelijkheid om al dan niet uw locatiegegevens te verstrekken.  Als u ervoor kiest om uw locatiegegevens niet door te geven, is RIELLO mogelijk niet in staat om de aangevraagde service aan te bieden of de aangevraagde transactie te vervullen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonlijksgegevens die u aan RIELLO verstrekt, worden alleen bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, serviceproblemen van onze klanten op te lossen, te voldoen aan wettelijke voorschriften en nieuwe of verbeterde diensten aan gebruikers te leveren.  Dit betekent dat wij nadat u bent gestopt met het gebruik van de RIELLO-website of -app uw persoonsgegevens nog een redelijke periode kunnen bewaren. Na deze periode worden uw persoonsgegevens zonder kennisgeving uit alle RIELLO-systemen verwijderd.

Welke aanvullende gegevens moeten specifieke gebruikers weten?

Ouders, voogden en kinderen:  Onze apps en websites zijn bedoeld voor bezoekers vanaf 18 jaar, of meerderjarig in hun rechtsgebied.  RIELLO vraagt ​​niet bewust om informatie van kinderen en brengt geen producten of diensten voor kinderen op de markt.  Vul alstublieft geen persoonsgegevens op deze of enige andere RIELLO-website of -app in, als u niet aan de hierboven vermelde leeftijdsvereisten voldoet.

Gebruikers in Californië:  Inwoners van Californië kunnen eenmaal per jaar de gegevens opvragen en verkrijgen die RIELLO met andere bedrijven heeft gedeeld voor hun eigen direct marketinggebruik binnen het voorgaande kalenderjaar (zoals gedefinieerd door California's "Shine the Light Law").  Indien van toepassing bevatten deze gegevens een lijst met de categorieën van de persoonsgegevens die gedeeld zijn en de namen en adressen van alle derden waarmee RIELLO deze gegevens in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar heeft gedeeld.  Stuur voor het verkrijgen van deze gegevens een e-mail naar privacy.compliance@riello.com met "California Shine the Light Privacy Request" in zowel de onderwerpregel als in de hoofdtekst van uw bericht.  

Gebruikers in de EU:  U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit, die ook een toezichthoudende autoriteit kan worden genoemd.  U heeft tevens het recht om:  (1) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen; (2) beperkingen op te leggen; of (3) bezwaar te maken tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens en onder bepaalde omstandigheden gegevensportabiliteit aan te vragen.  Als u contact wilt opnemen met RIELLO voor het verzoek om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te corigeren, te verwijderen, bezwaar te maken of beperkingen op te leggen, kunt u de contactmethoden gebruiken die aan het einde van dit bericht zijn vermeld.

Gebruikers in de VS:  RIELLO verzamelt geen socialezekerheidsnummers via zijn websites.  RIELLO verzamelt echter wel socialezekerheidsnummers wanneer dit wettelijk vereist is, zoals voor belastingdoeleinden en loonadministratie voor zijn werknemers.  RIELLO zal bij het verzamelen en/of gebruiken van socialezekerheidsnummers de juiste zorg betrachten door de vertrouwelijkheid te beschermen, de toegang te beperken op basis van need-to-know en passende technische beschermingsmaatregelen en retentieplannen te implementeren.

Hoe kan RIELLO deze privacyverklaring wijzigen?

Het is mogelijk dat Riello deze privacyverklaring moet bijwerken.  Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.  Inhoudelijke wijzigingen worden bovenaan de privacyverklaring vermeld. 

Hoe kunt u contact opnemen met RIELLO?

Stuur alstublieft een e-mail naar privacy.compliance@riello.com als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring, informatie wilt verkrijgen over de manier waarop wij of onze serviceproviders met uw persoonsgegevens omgaan, of als er andere dingen zijn die wij kunnen doen om de waarde van deze website of de app voor u te maximaliseren.  Stuur een e-mail naar   privacy.compliance@riello.com als u vragen heeft over de privacypraktijken van RIELLO in het algemeen.

Indien u zich in een land bevindt dat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt en contact wilt opnemen met de lokale functionaris voor gegevensbescherming, deel dit dan mede in uw e-mail, zodat uw verzoek naar de juiste persoon kan worden verzonden.  Stuur een e-mail naar privacy.compliance@riello.com als u uw persoonsgegevens niet langer met ons wilt delen of deze wilt laten verwijderen.

Riello S.p.A.